Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky nástupom v máji 2016


30. 03. 2016 10.41 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie  na miesto 

vedeckého pracovníka

na  Katedru experimentálnej fyziky - Oddelenie Fyziky plazmy

Požiadavky: 

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • aktívna znalosť anglického jazyka, schopnosť práce v medzinárodnom kolektíve
  • primeraná publikačná činnosť
  • schopnosť viesť praktické cvičenia pre študentov magisterského štúdia z odboru fyziky plazmy a príbuzných odborov.

Termín nástupu: máj 2016


Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania  je 12.4.2016.


Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, potvrdenie od lekára, potvrdenie o bezúhonnosti,  originály dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, doklady o doterajšej praxi a kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj prehľad  vedeckých aktivít zasielajte na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK