Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v októbri 2016


18. 05. 2016 12.28 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie 

docenta v odbore Fyzika na 

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Biomedicínska fyzika alebo Biofyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Biomedicínska fyzika a Biofyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Biomedicínska fyzika alebo Biofyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore  
  • skúsenosti s vedením výskumných tímov
  • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Nástup: 1.10.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty