Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v októbri 2016


18. 05. 2016 12.34 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest a funkcie 

2 docentov v odbore Fyzika na 

Katedru experimentálnej fyziky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy alebo v príbuznom odbore
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov a Fyzika plazmy a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť vo vednom odbore
  • skúsenosti s vedením výskumných tímov
  • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Nástup: 1.10.2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty