Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania v rámci programu ERASMUS+ na ak.r. 2016/17

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na študijné pobyty a stáže v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 1.2.2016.


12. 01. 2016 22.43 hod.
Od: Patrik Kmetek

Prihlášky na výberové konania na študentské mobility (za účelom štúdia alebo stáže) na akademický rok 2016/2017 je potrebné predkladať na predpísanom tlačive „Prihláška“ spolu s prílohami, prostredníctvom podateľne FMFI UK do 1. februára 2016.
O termíne písomnej časti výberového konania budú uchádzači informovaní prostredníctvom e-mailu.
Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte e-mailom na adresu: kmetekfmph.uniba.sk

Bližšie informácie