Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2023


03. 05. 2023 10.14 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

3 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky (miesto č. 1 a č. 2):

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika

Požiadavky (miesto č. 3): 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Biofyzika a Biomedicínska fyzika
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika 

Nástup:  september 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi; výpis z registra trestov a prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty