Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KTFDF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docentov na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky s nástupom v októbri 2016


18. 05. 2016 12.39 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenia funkcii

docenta v odbore Fyzika  na 

Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky

Požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Všeobecná a matematická fyzika alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Všeobecná a matematická fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Všeobecná a matematická fyzika
 •  publikačná činnosť vo vednom odbore  Všeobecná a matematická fyzika
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

a

3 docentov  v odbore Fyzika na 

Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Oddelenie didaktiky fyziky

Požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania fyziky alebo v príbuznom odbore
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Teória vyučovania fyziky a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Teória vyučovania fyziky
 • publikačná činnosť vo vednom odbore  Teória vyučovania fyziky
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Nástup: 1.10.2016

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 2.6.2016 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty