Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky s nástupm v septembri a októbri 2016


23. 05. 2016 12.57 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta (úväzok 50%) na

Katedru aplikovanej informatiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na aplikovanú informatiku, oblasť matematických metód informatiky
  • publikačná činnosť v odbore

Nástup: 1. septembra  2016 

1 miesta odborného asistenta  na

Katedru aplikovanej informatiky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Informatika alebo  v príbuznom odbore
  • pedagogické zameranie na predmety študijných programov aplikovaná informatika
  • vedecká orientácia na aplikovanú informatiku, oblasť výpočtová logika a sémantika
  • publikačná činnosť v odbore 

Nástup: 1. októbra 2016   

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom  pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty