Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KAI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v októbri


23. 05. 2016 13.12 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta a funkcie docenta v odbore Informatika 

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore  Informatika alebo v príbuznom odbore

Ďalšie kritériá:

 • pedagogické zameranie na študijné programy aplikované informatika
 • vedecká orientácia na oblasť matematických metód informatiky
 • publikačná aktivita v odbore

a

3 funkčných miest docentov  v odbore Informatika

Katedru aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady: 

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore  Informatika alebo v príbuznom odbore 

Ďalšie kritériá:

1. miesto: 

 • pedagogické zameranie na študijné programy aplikovaná informatika, zameranie počítačová grafika a spracovanie obrazu, virtuálna realita
 • vedecká orientácia na oblasť počítačovej grafiky a spracovanie obrazu
 • publikačná aktivita v odbore 

2. miesto:  

 • pedagogické zameranie na študijný program kognitívna veda
 • vedecká orientácia na oblasť kognitívna veda
 • publikačná aktivita v odbore 

3. miesto: 

 • pedagogické zameranie na študijné programy aplikovaná informatika
 • vedecká orientácia na oblasť programové systémy
 • publikačná aktivita v odbore

Nástup:   1. októbra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia  na adresu

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava 

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty