Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 4 miesta docentov na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s nástupom v októbri 2016


20. 05. 2016 22.35 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 funkčných miest docentov v odbore Matematika na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(Oddelenie algebry a teórie čísel), 

1 funkčné miesto docenta v odbore Matematika na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(Oddelenie geometrie a počítačovej grafiky)

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Matematika  

Ďalšie kritériá:

  • vedecká publikačná činnosť  v odbore Algebra a teória čísel, respektíve Geometria a topológia
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti 

a

1 pracovné/funkčné miesto docenta  v  odbore Matematika na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky

(Oddelenie algebry a teórie čísel)

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Matematika   

Ďalšie kritériá:

  • vedecká publikačná činnosť  v odbore Algebra a teória čísel, respektíve Diskrétna matematika
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti

Nástup:  1. októbra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia  na adresu:   

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty