Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Martin Venhart (18.11.2015)

v stredu 18.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


15. 11. 2015 20.29 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Prednášajúci: Mgr.Martin Venhart,PhD. (vedecký pracovník, FÚ SAV Bratislava)

Názov prednášky: Experiment IS521 na CERN-ISOLDE: Štúdium prechodov v neutrónovo-deficitných izotopoch zlata s vysokým rozlíšením za použitia Broad Energy Germanium (BEGe) detektora

Termín: 18.11.2015, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFBF)


Abstrakt:
Neutrónovo-deficitné izotopy zlata s nepárnym číslom sa vyznačujú vysokou hustotou vzbudených hladín pri nízkej excitačnej energii. To robí ich spektroskopiu mimoriadne komplikovanou vzhľadom na veľkú komplexnosť spektier gama žiarenia a konverzných elektrónov. Preto je nevyhnutné aby spektroskopické systémy zamerané na štúdium týchto izotopov dosahovali čo najlepšie energetické rozlíšenie.

Jadrová štruktúra izotopov 181,183,185,187,189Au je študovaná experimentom IS521, ktorý je realizovaný na iónovode LA1 zariadenia ISOLDE v CERNe. Na transport vzoriek vytvorených depozíciou rádioaktívneho zväzku bol použitý vysoko-vákuový páskový transportný systém TATRA, vyvinutý a skonštruovaný na Fyzikálnom ústave SAV.

Gama žiarenie bolo detegované dvomi koaxiálnymi HPGe detektormi s relatívnou účinnosťou 80 % a moderným detektorom typu Broad Energy Germanium (BEGe),  Canberra Inc. BEGe detektory sa vyznačujú vynikajúcim energetickým rozlíšením a sú vhodné predovšetkým na detekciu žiarenia do 1 MeV.

Na seminári budú prezentované predbežné výsledky experimentu IS521, základné charakteristiky BEGe detektora ako sú detekčný limit, tvar odozvovej funkcie, závislosť rozlíšenia od energie gama kvánt. Vysoké rozlíšenie detektora umožňuje úplne nový prístup k spektroskopii žiarenia emitovaného v procese beta premeny. Je možné konštruovať komplexné rozpadové schémy založené dominantne na Rydberg-Ritzovom princípe.