Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ

ročné správy do 15.11.2017, záverečné správy do 19.1.2018


21. 03. 2017 10.35 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín podávania ročných správ je do 15.11.2017 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 19.1.2018 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy (len 1 strana) alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.

Bližšie informácie