Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Attila Moravcsík (9.12.2015)

v stredu 9.12.2015 o 14:00 hod., F1/364


03. 12. 2015 12.35 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Prednášajúci: Mgr. Attila Moravcsík, PhD., vedecký pracovník KJFB

Názov prednášky:  Radón v ovzduší rodinných domov, jeho variácie a metódy merania

Termín: 9.12.2015, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
Otázka ochrany zdravia človeka pred ionizujúcim žiarením je v súčasnej dobe najviac diskutovanou témou. Podľa smernice rady EÚ 2013/59/EURATOM je potrebné v členských krajinách EÚ realizovať národné akčné plány na riešenie dlhodobých rizík vyplývajúcich z ožiarenia radónom.

Pre hodnoverné určenie efektívnych dávok od radónu, torónu a ich produktov premeny neexistuje stále dostatok poznatkov o dlhodobých úrovniach ich koncentrácie v domoch a ich vzťahu k podložiu. Takéto poznatky sú predpokladom k úspešnému realizovaniu národných akčných plánov pre radón.

Na seminári budú prezentované výsledky jednoročného monitorovania objemovej aktivity radónu a torónu v ovzduší rodinných domov v 3 lokalitách na Slovensku, ich závislosť od podložia a konštrukčných charakteristík domu.

Získané výsledky sme porovnali s modelom popisujúcim koncentrácie radónu v domoch. V reálnych podmienkach sme študovali vplyv užívania rodinného domu na objemovú aktivitu radónu.