Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v apríli 2017


01. 02. 2017 14.23 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedeckého pracovníka na 

Katedru experimentálnej fyziky 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika plazmy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť v danom vednom odbore  

Nástup: 1. 4. 2017

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15. 2.2017na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty