Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedeckí pracovníci (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v apríli 2017


31. 01. 2017 14.22 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

2 miest vedeckého pracovníka na 

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Miesto č. 1 - požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Astronómia a astrofyzika
  • vedecko-výskumná prax v oblasti výskumu    malých telies Slnečnej sústavy
  • znalosť anglického jazyka
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce
  •  publikačná činnosť vo vednom odbore 

Miesto č. 2 - požiadavky:  

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Astronómia a astrofyzika
  • vedecko-výskumná prax v oblasti výskumu    kozmického smetia
  • znalosť anglického jazyka
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 

Nástup: 1. 4. 2017

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15.2.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty