Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s nástupom v apríli 2017


08. 02. 2017 08.23 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta odborného asistenta na 

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(Oddelenie algebry a teórie čísel) 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Matematika
  • predpoklady viesť prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce na odbornom štúdiu matematiky a informatiky
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematiky na vysokej škole
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky, najmä v oblasti algebry a teórie čísel
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie
  • aktívna znalosť anglického jazyka 

Nástup:  1. apríla  2017 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., v. r.
dekan fakulty