Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci podporných katedier (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jazykovej prípravy a na Katedre telesnej výchovy a športu s nástupom začiatkom roka 2019


27. 11. 2018 15.28 hod.
Od: Adriana Kohútová

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci podpornej katedry: 

Katedry jazykovej prípravy

Katedry telesnej výchovy a športu

Uchádzať sa môžu pracovníci fakulty z radov učiteľov.

Nástup: 15.1.2019 (KJP), 1.2.2019 (KTVŠ)

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 12.12.2018. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

V prípade uchádzačov mimo fakulty spolu s výberovým konaním na miesto vedúceho katedry sa zrealizuje aj výberové konanie na pracovné miesto podľa platných pravidiel Univerzity Komenského.

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty