Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci odborných katedier (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich katedier na Katedre algebry a geometrie, na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky a na Katedre informatiky s nástupom v júli 2024


25. 04. 2024 10.11 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

3 miest vedúcich odborných katedier na     

  • Katedru algebry a geometrie
  • Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky 
  • Katedru informatiky 

Nástup:  1. júla  2024 
 

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogický titul profesor, docent alebo priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa  

Ďalšie požiadavky: 

  • odborná prax v oblasti riadenia, vedeckej a pedagogickej činnosti, znalosť povinností vedúceho zamestnanca
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • občianska a morálna bezúhonnosť 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, písomným návrhom koncepcie rozvoja katedry v personálnej, pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a projektovej oblasti, písomným súhlasom o spracovaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. zašlite do 10. mája 2024 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty