Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci odborných katedier (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre aplikovanej informatiky, na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky a na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom vo februári 2019


27. 11. 2018 15.19 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci odbornej katedry 

Katedry aplikovanej informatiky

Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky

Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Uchádzať sa môžu pracovníci fakulty z radov profesorov, docentov alebo vedeckých pracovníkov fakulty po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup: 1.2.2019 


Termín podania prihlášky do výberového konania je do 12.12.2018. Prihlášky sa podávajú na sekretariáte dekana (F2/24). Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

V prípade uchádzačov mimo fakulty spolu s výberovým konaním na miesto vedúceho katedry sa zrealizuje aj výberové konanie na pracovné miesto podľa platných pravidiel Univerzity Komenského.

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty