Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v januári 2022


05. 11. 2021 10.57 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

2 miest funkčných docentov

na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

1. miesto

Kvalifikačné predpoklady:  

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore manažment, odborné zameranie na finančný manažment 

Ďalšie kritériá: 

 • pedagogická prax minimálne 5 rokov (po absolvovaní vysokoškolského štúdia 3. stupňa) s vyučovaním predmetov zameraných na finančný manažment
 • skúsenosti s vedením záverečných prác st ýmto zameraním 
 • štandardné požiadavky na publikačnú a vedeckú činnosť.


2. miesto

Kvalifikačné predpoklady:  

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore matematika alebo začaté habilitačné konanie v tomto odbore 

Ďalšie kritériá: 

 • pedagogická prax minimálne 5 rokov (po absolvovaní vysokoškolského štúdia 3. stupňa) s vyučovaním predmetov zameraných na matematickú analýzu
 • skúsenosti s vedením záverečných prác so zameraním na matematickú analýzu a manažérsku matematiku
 • štandardné požiadavky na publikačnú a vedeckú činnosť.

Nástup:  1. január 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov
 • zoznam publikačnej činnosti
 • prehľad pedagogických a vedecko-výskumných aktivít.

Prihlášky do výberového konania zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty