Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v decembri 2021


05. 11. 2021 11.45 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

2 miest funkčných docentov

na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

1. miesto
(Oddelenie didaktiky matematiky)

Kvalifikačné predpoklady:  

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania matematiky alebo Matematika alebo splnenie všetkých aktuálnych kritérií na jej podanie

Ďalšie kritériá: 

 • pedagogické zameranie a minimálne 5 ročná prax vo vyučovaní odborných a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva matematiky a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov
 • vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác
 • tvorba študijných materiálov
 • vedenie výskumných tímov a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teória vyučovania matematiky

2. miesto
(Oddelenie didaktiky informatiky)

Kvalifikačné predpoklady:  

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania informatiky alebo v príbuznom odbore alebo splnenie všetkých aktuálny kritérií na jej podanie  

Ďalšie kritériá: 

 • pedagogické zameranie a minimálne 5 ročná prax vo vyučovaní odborných a odborovo-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva informatiky a na predmety príbuzných doktorandských študijných programov
 • vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác
 • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teória vyučovania informatiky
 • aktívna účasť vo výskumných tímoch a organizovanie vedeckých podujatí v oblasti Teórie vyučovania informatiky

Nástup:  december 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov
 • zoznam publikačnej činnosti
 • prehľad pedagogických a vedecko-výskumných aktivít.

Prihlášky do výberového konania zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty