Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v decembri 2021


09. 11. 2021 13.07 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

funkčného miesta docenta

na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky
(Oddelenie ekonomických a finančných modelov)

Kvalifikačné predpoklady:  

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Matematika alebo splnenie požiadaviek na jej udelenie

Ďalšie kritériá: 

  • pedagogická a odborná prax dokladovaná vedením prednášok z aplikovanej matematiky alebo príbuzných predmetov, vedenie a oponovanie záverečných prác
  • vedecká činnosť s dostatočným ohlasom
  • účasť v grantových projektoch.

Nástup:  december 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov
  • zoznam publikačnej činnosti
  • prehľad pedagogických a vedecko-výskumných aktivít.

Prihlášky do výberového konania zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty