Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kvantitatívna analýza modelov úrokových mier v podmienkach eurozóny a pristupujúcich krajín a jej aplikácie (projekt VEGA)

Predmetom štúdia sú konvergenčné modely úrokových mier, popisujúce vývoj úrokových mier v eurozóne a v krajine pred vstupom do menovej únie.


03. 05. 2016 12.36 hod.
Od: Beáta Stehlíková

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Mgr. Zuzana Bučková, Mgr. Ján Komadel, Mgr. Gábor Szűcs, PhD.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0251/16
Doba riešenia projektu: 2016-2018

Predmetom štúdia sú konvergenčné modely úrokových mier, popisujúce vývoj úrokových mier v eurozóne a v krajine pred vstupom do menovej únie. Cieľom projektu je návrh nových algoritmov kalibrácie týchto modelov a ich implementácia použitím reálnych trhových dát. Pomocou aproximačných formúl cien dlhopisov (vo väčšine prípadov nie je známe explicitné riešenie príslušnej parciálnej diferenciálnej rovnice) v uzavretom tvare chceme rozšíriť možnosti kalibrácie modelov na základe pozorovaných trhových dát. Poznatky z modelovania časových radov ekonometrickými metódami sa tak budú dať prepojiť s optimalizáciou založenou na fitovaní trhových cien a výnosov.

Dlhopisy sú často používanými aktívami v dôchodkovom sporení. Predstavujú konzervatívnu časť investície. Aj v takomto druhu investícií však existuje riziko spojené s pohybom úrokových mier. Nakalibrované modely vývoja úrokových mier teda možno použiť v modelovaní dôchodkového sporenia. Do sporiaceho modelu zahrnieme aj stochastický vývoj miezd.