Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Algoritmy pre heterogénne sekvenačné dáta novej generácie (projekt VEGA)

Cieľom projektu je vyvíjať nové algoritmy na spracovanie dát z nových technológií sekvenovania DNA.


04. 05. 2016 13.41 hod.
Od: Bronislava Brejová

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Spoluriešitelia: RNDr. Jana Katreniaková, PhD., Mgr. Vladimír Boža, Mgr. Albert Herencsár, Mgr. Michal Hozza
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0684/16
Doba riešenia projektu: 2016-2019

Posledné desaťročie bolo svedkom obrovského pokroku v technológiách sekvenovania DNA a následnej revolúcie v oblasti molekulárnej biológie, ktorá nachádza stále nové aplikácie týchto technológií. V tomto projekte vyvíjame nové efektívne algoritmy na spracovanie veľkých objemov dát produkovaných sekvenovacími technológiami a tiež na porovnávanie príbuzných novoosekvenovaných genómov. Výsledkom projektu budú teoretické modely a algoritmy, ale aj praktické nástroje. Naše nástroje v spolupráci s biológmi zo Slovenska aj zahraničia aplikujeme na konkrétne dáta a tým prispejeme k získavaniu nových poznatkov z prírodných vied.