Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedcom roka za rok 2022 je profesor Martin Škoviera

Prof. Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK získal ocenenie Vedec roka SR v kategórii Vedec roka/Vedkyňa roka za použitie inovatívnych matematických metód a prelomové výsledky v oblasti teórie grafov.


19. 05. 2023 11.33 hod.
Od: webmaster

Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., je známy slovenský matematik a informatik, ktorý sa presadil svojimi prácami v oblasti diskrétnej matematiky a teoretickej informatiky, predovšetkým v teórii grafov. Spolu s profesormi Širáňom a Nedelom patrí k zakladateľom medzinárodne uznávanej Slovenskej školy topologickej teórie grafov. Inicioval aj sériu konferencií Graph Embeddings and Maps on Surfaces (GEMS), na ktorých sa od roku 1994 každé štyri roky stretávajú odborníci na algebrickú a topologickú teóriu grafov zo všetkých kontinentov sveta.

Jeho nedávne výskumné aktivity sa sústredili na oblasť hlbokých, dlhodobo otvorených a navzájom prepojených hypotéz teórie grafov o cykloch, tokoch a pokrytiach grafov (napr. Fulkersonova hypotéza, Bergeova hypotéza, Tutteova hypotéza o 5-toku, hypotéza o dvojpokrytí cyklami a ďalšie).

V rokoch 2021 a 2022 so spoluautormi zo špičkového výskumného tímu, ktorý vedie, ako aj s ďalšími spolupracovníkmi opublikoval sériu prelomových vedeckých prác. Tie boli publikované v popredných vedeckých časopisoch z oblasti diskrétnej matematiky a matematických časopisoch všeobecného zamerania alebo boli prijaté na prezentáciu na významných informatických konferenciách.  

  • Prvá skupina prác (1.-5.) rozpracúva a aplikuje inovatívnu metódu prístupu k týmto hypotézam založenú na prekvapujúcej kombinácii projektívnej geometrie a teórie grupových tokov. Prínosom týchto prác je okrem iného zjednotenie a výrazné zovšeobecnenie doterajších výsledkov o Bergeovej hypotéze a vyvrátenie viacerých súvisiacich hypotéz, čo nasmerovalo ďalší výskum v tejto oblasti.
  • Druhú skupinu (6.-10.) predstavujú práce týkajúce sa rozličných aspektov spomenutých hypotéz a osobitne potenciálnych protipríkladov k nim – snarkov. Za zvláštnu zmienku stoja práce 6-7 venované morfológii snarkov, pričom na ich klasifikáciu sa používa nová metóda založená na analýze zhlukov 5-cyklov. Všetky snarky do 36 vrcholov (je ich vyše 64 miliónov) je takto možné rozdeliť do malého počtu tried a vlastnosti každej z nich pochopiť bez použitia počítača, čo predtým nebolo možné.

Mimoriadnym úspechom v oblasti teoretickej informatiky je prezentácia práce č. 4 na prominentnej informatickej konferencii STACS 2022 v Marseille, ktorá je známa svojou výnimočnou selektívnosťou.

Rozhovor s prof. Škovierom o jeho práci, pedagogickej činnosti aj ďalších plánoch prináša portál Veda na dosah.