Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Sekretárka na KAFZM (výberové konanie)

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta sekretárky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v januári 2019.


03. 10. 2018 14.41 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na miesto 

sekretárky

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:     

  • Stredoškolské vzdelanie.
  • Počítačové znalosti (Word, Microsoft Excel, Internet, Outlook).
  • Vítaná znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1.1.2019 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov, v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným  životopisom, osobným dotazníkom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní, s dokladmi o odbornej praxi  doručte do 10 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty