Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KJFBF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2019


07. 05. 2019 14.23 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD
  • Odbor: jadrová a subjadrová fyzika
  • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: mikrodozimetria a dozimetria ionizujúceho žiarenia
  • Pedagogické skúsenosti s  výučbou matematických metód fyziky, základného kurzu fyziky, termodynamiky, štatistickej fyziky, a environmentálnej fyziky
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce

Nástup: september 2019

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty