Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v januári 2019


23. 10. 2018 14.06 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Požiadavky:   

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (akademická hodnosť PhD.) v odbore Aplikovaná matematika alebo Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • preukázanie schopnosti viesť výučbu v študijných programoch zameraných na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku 
  • výsledky dokazujúce schopnosť vedecky pracovať v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore
  • publikačná činnosť v odbore

Nástup: 1. január 2019

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Referát personálnej práce 
 Mlynská dolina 
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty