Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v septembri 2019


20. 05. 2019 14.41 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

odborného asistenta na

Katedru algebry a geometrie
(Oddelenie geometrie)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Matematika alebo v príbuznom odbore,
  • predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním na geometriu a počítačovú grafiku, 
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky alebo aplikácií(napr. orientovaných na počítačovú grafiku)
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1. september 2019

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty