Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v auguste 2020


20. 05. 2020 15.20 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa, odbor: Astronómia a astrofyzika
  • Vedecko-výskumná prax v oblasti výskumu fyziky meteorov dokladovaná vedeckými publikáciami.
  • Skúsenosti so spektroskopiou meteorov a asteroidov.
  • Znalosť anglického jazyka.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce.
  • Pedagogická činnosť – cvičenia výberové prednášky z oblasti medziplanetárnej hmoty a spektroskopie v astronómii

Nástup: 16. august 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty