Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v septembri 2019


23. 05. 2019 13.14 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

pracovného miesta docenta na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania fyziky, vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania fyziky

Ďalšie kritériá

  • vedecko-výskumná prax v oblasti vied o učení a učení sa, znalosť práce s prostriedkami počítačom podporovaného prírodovedného laboratória,
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce v odbore,
  • kvalitná publikačná aktivita,
  • kvalitná aktívna jazyková výbava.

Nástup:  1. september 2019

        Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 15 dní na adresu: 


Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc. v.r.
dekan fakulty