Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Post-doktorandské pozície na FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.


22. 04. 2021 15.30 hod.
Od: Róbert Jajcay

FMFI ponúka 1-ročné pozície (zmluva na dobu určitú) s možnosťou predĺženia o rok a s platom 1400 euro mesačne. Pozície sú otvorené pre každého, kto získal titul PhD v septembri 2017 a neskôr, kdekoľvek na svete, okrem absolventov FMFI UK a pridruženého programu z akadémie.  

Prihlášky zasielajte na adresu: 

doc. RNDR. Robert Jajcay, DrSc.
Prodekan pre doktorandské štúdium
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

E-mail: robert.jajcayfmph.uniba.sk

Prihláška musí obsahovať: 

  • úvodný list kandidáta
  • životopis kandidáta s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • rámcový projekt navrhovaného výskumu a informáciu o tom, s kým plánuje kandidát na fakulte spolupracovať
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa alebo hostiteľky z FMFI UK vrátane uvedenia zdroja kofinancovania postdoktoranda  

 

Termín na podávanie prihlášok: 30.6.2021

Predpokladný termín nástupu: 1.10.2021


Video: https://www.youtube.com/watch?v=yD8XZISCe40