Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom vo februári 2024


16. 01. 2024 12.47 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore jadrová a subjadrová fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu jadrová a subjadrová fyzika
  • vedecká činnosť vo vednom odbore jadrová a subjadrová fyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Nástup: február 2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi; výpis z registra trestov a prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty