Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zomrel prof. Ján Pišút

V pondelok 28.5.2018 vo veku 79 rokov zomrel prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. - absolvent odboru Teoretická fyzika, profesor a uznávaný pedagóg na FMFI UK.


31. 05. 2018 10.41 hod.
Od: Jozef Masarik

Pán profesor Pišút vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v roku 1961 v odbore teoretická fyzika. Vedeckú ašpirantúru ukončil v r. 1968, pedagogickú hodnosť docenta dostal v r. 1978 a profesorom sa stal v r. 1983. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť DrSc. 

Svoju profesionálnu kariéru začal v r. 1963 ako učiteľ. Jeho pracoviskom bola Prírodovedecká fakulta a neskôr novovytvorená Matematicko-fyzikálna fakulta, na ktorej vykonával funkciu vedúceho Katedry základov a didaktiky fyziky. Na tejto fakulte pôsobil až do svojej smrti, posledné dva roky ako aktívny emeritný profesor.

V pedagogickej a vedeckej práci sa významnou mierou podieľal na výchove teoretických a časticových fyzikov a takisto učiteľov fyziky. Viedol viac ako 80 diplomových a dizertačných prác a predsedal skúšobným komisiám na všetkých stupňoch štúdia. V hodnoteniach študentov patril medzi najlepších učiteľov fakulty.

Je autorom 2 učebníc, spoluautorom 2 učebníc, 3 knižných publikácií a 13 skrípt. Napísal stovky vedeckých a odborných článkov publikovaných v rôznych časopisoch. Bol pozvaným prednášateľom na konferenciách po celom svete. Takisto pôsobil na viacerých zahraničných školách a inštitúciách. Za výsledky svojej práce dostal najvyššie slovenské ocenenia a štátne vyznamenania. Jeho medzinárodne uznávané výsledky boli ocenené aj v zahraničí. 

Profesor Pišút mal vždy záujem a preukázal aktívny prístup k riešeniu problémov školstva presahujúcich nielen fakultu ale i Univerzitu Komenského. Toto vyústilo po roku 1989 do jeho aktívnej účasti na zmenách slovenského školstva v novej ére Slovenska. V roku 1989 sa stal prvým námestníkom ministra školstva, mládeže a športu SR a od roku 1990 do roku 1992 bol ministrom tohto ministerstva. Svojou činnosťou prispel k demokratizácii nášho školstva a snažil sa všemožne o jeho skvalitnenie a medzinárodné zviditeľnenie. Jeho zásluhou sa Slovensko stalo členom CERNu a iných medzinárodných prestížnych organizácií.

Po skončení aktívneho pôsobenia v politických funkciách sa vrátil na fakultu a venoval sa vzdelávaniu mladých fyzikov, ale hlavne budúcich učiteľov fyziky. Až do svojej smrti prichádzal s nápadmi, ktoré rád diskutoval na seminároch so svojimi kolegami a študentmi.

Odchodom prof. Pišúta prichádza fakulta o svoju najvýznamnejšiu osobnosť, skvelého učiteľa, múdreho, skromného a priateľské človeka, ktorý bol vždy pripravený pomôcť a poradiť.

Česť jeho pamiatke.  

Jozef Masarik
dekan FMFI UK

Posledná rozlúčka s prof. Pišútom bude v utorok 5. júna o 11.40 v Bratislavskom krematóriu.