Vysokoškolský učiteľ - lektor (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v marci 2017


17. 01. 2017 13.38 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  

1 miesta vysokoškolský učiteľ - lektor na

Katedru telesnej výchovy a športu 

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Telesná výchova a šport 
  • špecifické zameranie:  zdravotná telesná výchova, regenerácia 
  • vodné športy – vodná turistika(kajak, kanoe, windsurfing)
  • kondičný a fitness tréning

Nástup: 15.3.2017 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 1. februára 2017 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty