Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum na FMFI aj v oblasti matematickej epidemiológie

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa venujeme výskumu v oblasti modelovania šírenia infekčných ochorení


14. 03. 2020 22.10 hod.
Od: Zuzana Chladná

Modelovanie šírenia infekčných ochorení je súčasťou interdisciplinárneho odvetvia s názvom matematická epidemiológia. Tejto problematike sa na FMFI venuje  viacero zamestnancov. Tím z FMFI sa v rokoch 2013-2017 podieľal ako spoluriešiteľ na projekte APVV s názvom: Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním, pod vedením prof. Hudečkovej z JLF UK v Martine. V rámci tohto projektu sa riešila najmä prognóza epidemiologickej situácie pri znížení zaočkovanosti v dôsledku odmietania povinného očkovania. Naším dôležitým príspevkom bolo aj vyhodnocovanie
socio-ekonomických dopadov - od ekonomických a finančných až po analýzu zníženia kvality života.

Náš prístup pri matematickom modelovaní vychádza z riešenia systémov nelineárnych obyčajných i parciálnych diferenciálnych rovníc. Základ metódy spočíva v zostavení dynamických bilančných vzťahov medzi jednotlivými skupinami populácie, teda medzi počtami vnímavých (susceptible), infikovaných (infectious) a uzdravených (recovered) jedincov vo vekovej a priestorovej štruktúre populácie. Tieto tzv. SIR modely a ich rôzne zovšeobecnenia patria v súčasnosti medzi najčastejšie používané modeli matematickej epidemiológie.

V súčasnosti sa výskum zameriava na modelovanie ubúdania protilátok po očkovaní. Tento fenomén sa javí byť kľúčovým v snahe o zabezpečenie kolektívnej imunity. Na katedre aplikovanej matematiky a štatistiky (KAMŠ) už niekoľko rokov vedieme bakalárske a diplomové práce v oblasti matematickej epidemiológie. Máme nadviazanú aj zahraničnú spoluprácu s kolegami v Nemecku, USA, Česku a NZ.

V súčasnej epidemiologickej situácii by sme Vám radi dali do pozornosti práce, ktoré v tejto oblasti boli publikované zamestnancami našej fakulty v poslednom období:

H. Hudečková, D. Ševčovič a kol.: Biomatematické modelovanie a
vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilných očkovaním.
Vydavateľstvo IRIS s.r.o., Bratislava, 2017


Ukážky z prác publikovaných pracovníkmi KAMŠ z posledného obdobia:

Z. Chladná, J.Kopfová, D.Rachinskii, S. Rouf: Global dynamics of SIR
model with switched transmission rate.  Journal of Mathematical Biology,
80 (2020), 1209–1233


M. Ehrhardt, J. Gašper, S. Kilianová: SIR-based mathematical modeling of
infectious diseases with vaccination and waning immunity. Journal of
Computational Science, 37, 2019, 101027Touto problematikou sa zaoberal aj (dnes už žiaľ nebohý) prof. Brunovský:

P. Brunovský, D. Ševčovič, J. Somorčík, D. Hroncova and K. Pospíšilová:
Socio-economic impacts of pandemic influenza mitigation scenarios in
Slovakia. Ekonomický časopis, 57(2), 2009, 163-178