Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v decembri 2017


11. 10. 2017 09.36 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedeckého pracovníka na 

Katedru experimentálnej fyziky 

Požiadavky: 

  • ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa v odbore Fyzika tuhých látok
  • docent alebo profesor v odbore Fyzika
  • vedecká hodnosť DrSc.
  • vedenie prednášok a cvičení v odbore Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika
  • preukázanie publikačnej činnosti a citovanosť prác v odbore Mezoskopická fyzika a kvantová elektronika
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: 1.12.2017

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 25.10.2017na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty