Vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v auguste 2017.


13. 04. 2017 09.09 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na miesto

vedeckého pracovníka 

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie


Požiadavky na uchádzača: 

  • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Geofyzika
  • vedecko-výskumná prax v oblasti Seizmológie
  • znalosť anglického jazyka
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce

Termín nástupu: august  2017 

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania: 3.5.2017         

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, doklady o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK