Vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbri 2017.


08. 06. 2017 09.02 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na miesto

vedeckého pracovníka 

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie


Požiadavky na uchádzača:  

  • VŠ vzdelanie 3. stupňa v odbore Meteorológia a klimatológia.
  • Vedecko-výskumná prax v oblasti meteorológie a klimatológie ( fyzika hraničnej vrstvy atmosféry , fyzika oblakov a zrážok, mikroklimatológia a agrometeorológia, štatistické metódy a metódy analýz v meteorológii a klimatológii, zmeny a premenlivosť klímy).
  • Znalosť anglického jazyka, - schopnosť samostatnej vedeckej práce. 

Termín nástupu: október 2017 

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania: 21.6.2017         

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, doklady o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK