Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedeckí pracovníci v odbore Fyzika (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest vedeckých pracovníkov s nástupom v novembri 2019


03. 09. 2019 14.19 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest

vedeckých pracovníkov

miesto č. 1

Požiadavky: 

  • VŠ vzdelanie III.stupňa v odbore Fyzika
  • Prax minimálne 5 rokov v oblasti experimentálnej fyziky zameranej na prípravu tenkých vrstiev a ich diagnostiku, skúsenosti s konštrukciou depozičných zariadení a výkonových zdrojov.
  • Znalosť MS Windows, Word, Excel, Powerpoint, C/C++, Matlab a riadenia experimentu počítačom
  • Publikačná činnosť

miesto č. 2

Požiadavky: 

  • VŠ vzdelanie III.stupňa v odbore Fyzika
  • VKS IIa
  • Prax minimálne 5 rokov v oblasti experimentálnej fyziky zameranej na prípravu tenkých vrstiev a ich diagnostiku
  • Znalosť MS Windows, Word, Excel, Powerpoint, C/C++, Matlab a riadenia experimentu počítačom
  • Publikačná činnosť 

Nástup: november 2019

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 17.9.2019 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty