Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedeckí pracovníci na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembrii 2018


17. 05. 2018 16.41 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest vedeckých pracovníkov na 

Katedru experimentálnej fyziky 

Požiadavky (miesto na oddelení Fyziky plazmy): 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy, vedecko-kvalifikačný stupeň IIa
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyzika plazmy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť v odbore Fyzika plazmy

Požiadavky (miesto na oddelení Optiky): 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Optika vedecko-kvalifikačný stupeň IIa 
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu odbore Optika, lasery a optická spektroskopia
  • vedecká činnosť v odbore Optika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 

Nástup: 1.9.2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty