Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedeckí pracovníci a odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov a odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri a októbri 2018


17. 05. 2018 16.28 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie  nasledujúcich miest na

Katedre jadrovej fyziky a biofyziky

2 miesta vedeckých pracovníkov

Požiadavky - miesto č. 1: 

 • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie VŠ III stupňa.
 • Vedecká hodnosť PhD. v odbore Jadrová a subjadrová fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: analýza radónu v zložkách životného prostredia a jeho aplikácie.
 • Skúsenosti s 3D analýzou environmentálnych dát.
 • Pedagogické skúsenosti s výučbou v oblasti izotopových metód v radiačnej fyzike.
 • Schopnosť samostatného riešenia čiastkových úloh rozvoja vedy.

Nástup: 1.9.2018

Požiadavky - miesto č. 2: 

 • Dosiahnuté odborné vzdelanie VŠ III stupňa. Odbor Jadrová a subjadrová fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v  pecializácii urýchľovače technológie a ich využitie v nukleárnom aplikovanom výskume.
 • Skúsenosti s prevádzkou tandemových urýchľovačov iónov.
 • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
 • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
 • Pedagogická činnosť – cvičenia a praktiká (Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky, 1. R. Ja SF).

Nástup: 11.9.2018


2 miesta vysokoškolských účiteľov - odborných asistentov

Požiadavky - miesto č. 1: 

 • Ukončené vysokoškolské štúdium v odbore Fyzika/Biomedicínska fyzika.
 • Vedecká hodnosť PhD. v odbore Biofyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: Experimentálne zručnosti vo vysokoúčinnej kvapalinovej chronomatografii (HPLC) a UV VIS absorpčnej a fluorescenčnej spektroskopii; skúsenosti s analýzou experimentálnych dát a vývojom softvéru na ich spracovanie;
 • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
 • Pedagogická činnosť v experimentálnych metódach biomedicínskej fyziky a využitia výpočtových prostriedkov v biofyzike (prednášky a cvičenia).

Nástup: 1.9.2018

Požiadavky - miesto č. 2: 

 • Dosiahnuté odborné vzdelanie VŠ III stupňa. Odbor Jadrová a subjadrová fyzika.
 • Vedecko-výskumná prax v špecializácii: experimentálna časticová fyzika zameraná na rekonštrukciu vysoko nepružných procesov skúmaných na súčasných kolajderových experimentoch.
 • Schopnosť samostatného riešenia úloh rozvoja vedy, dokumentovaná publikačnou činnosťou.
 • Skúsenosti s prácou v rámci zahraničných výskumných infraštruktúr, účasť na medzinárodných projektoch.
 • Pedagogická činnosť – cvičenia a prednášky týkajúce sa hlavne časticovej fyziky.

Nástup: 1.10.2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty