Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

v pondelok 6.3.2017 o 14:00 hod. v miestnosti I/9


03. 03. 2017 17.18 hod.
Od: Elena Mendelová

Pozývame Vás na informačné stretnutie k problematike špecifík vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) /  Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

Stretnutie sa uskutoční 
v pondelok 6. 3.2017 v čase od 14:00 do 15:30 hod. na FMFI v miestnosti I-9 (pavilón informatiky).

K uvedenej téme vystúpia
Mgr. Nadežda Okenicová, špeciálna pedagogička
Dr. Mária Tiňová, klinická psychologička

K obsahu:
Cieľom stretnutia je rozšíriť všeobecne povedomie a špecifických potrebách tejto skupiny študentov a informovať pedagógov a pracovníkov univerzity o možnostiach, ktoré sú k dispozícii. Na stretnutí sa bude hovoriť o základných charakteristikách a prejavoch porúch autistického spektra aj o doterajších skúsenostiach z nižších stupňov vzdelávania. Bude poskytnutá informácia, aké podmienky pre štúdium, hodnotenie študijných výsledkov, ale aj pre sociálny život počas štúdia vytvárajú pre týchto mladých ľudí univerzity v zahraničí. Najmenej 30 minút bude vyhradených na otvorenú diskusiu. 

Informačné stretnutie je určené primárne pre učiteľov a odborných pracovníkov fakulty, ktorí učia študentov s PAS alebo im v rámci štúdia poskytujú služby (študijné oddelenie, knižnica). 

 

Mgr. Nadežda Okenicová vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK,
pracuje v Autistickom centre ANDREAS, riaditeľka pre odbornú činnosť.

Dr. Mária Tiňová vyštudovala klinickú psychológiu na University of Birmingham vo Veľkej Británii. Pracuje ako psychologička a terapeutka kognitívno-behaviorálnej terapie. (http://pocuvajme.sk/

Organizátor:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK