Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Profesor v odbore fyzika (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora v odbore fyzika s nástupom v júli 2018


21. 05. 2018 12.10 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie/pracovného miesta 

profesor 

v odbore fyzika  

Nástup:  1. júl 2018

Všeobecné kritériá  FMFI UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov -  schválené vo VR Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2014 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť (platí len pre uchádzačov, ktorí momentálne nemajú pracovný pomer na FMFI UK): 

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklad o bezúhonnosti
  • doklady o vzdelaní
  • doklady o dosiahnutých vedecko-pedagogických hodnostiach
  • prehľad  pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
  • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov
  • študijné programy, na ktorých uchádzač mieni participovať – aspoň jeden z nich musí byť doktorandský 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do 8. júna 2018 

Prihlášky prijíma: 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof.RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty

 

 

 

Poznámka: Databázu uchádzačov si nevedieme, materiály po ukončení výberového konania likvidujeme.