Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Ševčovič sa stane novým dekanom FMFI UK

Dňa 3.12.2018 Akademický senát FMFI UK zvolil prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. za dekana FMFI UK. Definitívne musí ešte voľbu dekana potvrdiť rektor Univerzity Komenského.


03. 12. 2018 19.04 hod.

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (53) pôsobí na FMFI UK od roku 1992, od roku 2001 ako docent a od roku 2011 ako profesor. Je garantom a jedným zo zakladateľov študijného programu ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, ktorý patrí medzi najúspešnejšie študijné programy na fakulte. Od roku 2015 je vedúcim Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky a v súčasnosti pôsobí ako predseda Akademického senátu Univerzity Komenského a podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti.

Svoj vedecký výskum prof. Ševčovič orientuje na matematické modelovanie pomocou riešení diferenciálnych rovníc a jeho využitie v oblastiach akými sú nelineárna optimalizácia, dynamika fázových rozhraní, či finančná matematika alebo biomatematika. Je editorom časopisov International Journal on Computer Mathematics, Discrete Dynamics in Nature and Society a Acta Mathematica Universitatis Comenianae. Doteraz publikoval viac ako 90 odborných článkov s viac ako 440 ohlasmi.

"Vo svojej práci dekana hodlám nadviazať na všetko dobré a prospešné, čo na fakulte zanechali predchádzajúci dekani Akademik Michal Greguš, Profesor Beloslav Riečan, docent Peter Mederly, docent Ľudovít Fischer, docent Ján Boďa a súčasný dekan Profesor Jozef Masarik, ktorých som mal možnosť osobne poznať a ktorých odkaz a dielo si nesmierne vážim. Cením si pôsobenie všetkých súčasných i minulých pracovníkov fakulty, študentov i absolventov, ktorí svojou kvalitnou pedagogickou, výskumnou prácou a dobrými študijnými výsledkami prispeli k výbornej úrovni našej fakulty, ktorá je dlhodobo vyhodnocovaná a považovaná za jednu z najlepších fakúlt na Slovensku i okolí", uviedol vo svojich tézach prof. Ševčovič. "Fakulta si musí zachovať svoje výnimočné postavenie na Univerzite Komenského. Univerzita a jej súčasti sa vždy mohli spoľahnúť na našu fakultu. Budem dbať na to, aby sa aj fakulta mohla spoľahnúť na univerzitu. Najmä ak v posledných rokoch sme pre univerzitu urobili mnoho – od finančnej podpory a solidarity k iným fakultám, až po podstatný príspevok k zvýšeniu jej prestíže doma i vo svete. V nasledovnom, možno zložitom období, bude fakulta potrebovať silné zastúpenie v riadiacich orgánoch univerzity, ako aj v akademickej samospráve na úrovni univerzity i Slovenska."

Prof. Daniel Ševčovič prevezme vedenie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského dňa 1. februára 2019.