prof. Peter Moczo: Zemetrasenia - nezastaviteľné časované bomby (23.2.2017)

vo štvrtok 23.2.2017 o 17:00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačske ceste


16. 02. 2017 11.08 hod.
Od: Anna Komová

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne. Februárovým hosťom vedeckej kaviarne bude prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. z FMFI UK. 

Názov: Zemetrasenia - nezastaviteľné časované bomby

Termín: 23.2.2017, 17:00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste

Abstrakt:
Významná časť ľudskej populácie žije v oblastiach najviac ohrozených zemetraseniami – blízko seizmoaktívnych zlomov a na povrchu sedimentmi vyplnených bazénov a údolí. Príčiny takého zdanlivo prekvapujúceho osídlenia súvisia s geológiou, hydrológiou, klímou a geografiou týchto oblastí.
Počet zemetrasení v budúcnosti neklesne (napríklad, ročne vznikne priemerne 130 zemetrasení s magnitúdom väčším ako 6). Počet ľudí a hustota osídlenia v týchto oblastiach však dramaticky rastie. V hospodársky vyspelých krajinách sa zvyšuje aj technická zložitosť osídlenia. V týchto krajinách výrazne rastie zraniteľnosť, ak sa nestavia v súlade s najnovšími poznatkami o zemetrasnom ohrození.
V rozvojových krajinách znamená súčasný populačný vývoj veľké a dramaticky sa zväčšujúce zemetrasné riziko.
Budúce silné zemetrasenia sú skutočne nezastaviteľné prírodné časované bomby.

Ktoré mestá sveta sú najviac ohrozené?
V ktorých reálne hrozí  katastrofa s dlhodobými tragickými dôsledkami?
Kedy a kam necestovať?
Čo môžu a musia robiť seizmológovia, politici, developeri a projektanti?
Aké sú šance zmierniť dôsledky neodvratných zemetrasení?
Ako môžu pomôcť dlhodobé pravdepodobnostné prognózy, operačné prognózy a deterministické prognózy zemetrasení?
Ako je to so Slovenskom?