Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Poďakovanie Akademického senátu FMFI UK

Akademický senát FMFI UK vyjadruje poďakovanie prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorú preukázal pôsobením vo funkciách prodekana fakulty v rokoch 2003 až 2011 a dekana fakulty v rokoch 2011 až 2019.


29. 01. 2019 13.28 hod.
Od: Róbert Kysel

Akademický senát FMFI UK konštatuje, že prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa významnou mierou zaslúžil o materiálne, personálne a vedeckovýskumné pozdvihnutie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Akademický senát FMFI UK praje prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. veľa úspechov v jeho budúcom vedeckom, pedagogickom a organizačnom pôsobení v prospech Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave ako celku.

Akademický senát FMFI UK vyjadruje poďakovanie prodekanom prof. RNDr. Jánovi Urbanovi, DrSc., prof. RNDr. Petrovi Kúšovi, DrSc. a doc. Mgr. Tomášovi Vinařovi, PhD. za prácu, ktorú vykonali v prospech fakulty.