Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KZVI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru základov a vyučovanie informatiky s nástupom v januári 2018


03. 11. 2017 08.38 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta odborného asistenta na

Katedru základov a vyučovania informatiky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania informatiky
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu učiteľstva informatiky a informatiky
  • • vedecká orientácia na Teóriu vyučovania informatiky a informatiku, špecificky na oblasť tvorby webových aplikácií, webového programovania a e-learningovej podpory vo vzdelávaní
  • publikačná činnosť v odbore 

Nástup:  1. januára 2018

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty