Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v januári 2020


04. 11. 2019 13.33 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

odborného asistenta na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa z odboru Matematika alebo Matematická analýza,
  • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe vo vyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce so zameraním na matematickú analýzu,
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematickej analýzy, skúsenosti s riešením výskumných projektov,
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti.

Nástup: 1. január 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty