Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v februári 2018


03. 01. 2018 20.14 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky:   

  • uchádzač/ka musí spĺňať Všeobecné podmienky pre zaradenie žiadateľa do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia zverejnené na stránke CVTI (podporná schéma NÁVRATY, časť Mladý odborník – všeobecné podmienky) 
  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýzy alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • absolvované a ukončené VŠ štúdium II. alebo III. stupňa v zahraničí, vysoká škola musí figurovať do 300. pozície (vrátane) minimálne v jednom z nasledujúcich troch medzinárodných rebríčkov: The Times Higher Education World University Rankings; QS Top Universities, Academic Ranking of World Universities 
  • viac ako 5 rokov praxe vrátane PhD štúdia
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematickej analýzy a/alebo numerickej matematiky (minimálne 5 publikácií)  

Nástup: február 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Referát personálnej práce 
 Mlynská dolina 
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty