Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v januári 2018


23. 11. 2017 09.53 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky

Požiadavky:  

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa z odboru Matematika, Aplikovaná matematika, Matematická analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty 
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • vedecká publikačná činnosť v niektorom z odborov Aplikovaná matematika, Matematická analýza alebo Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti

Nástup: január 2018

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Referát personálnej práce 
 Mlynská dolina 
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty